Контакт

download

Здружение на граѓани со Хемофилија на Р. Македонија – Хемолог

Партизанска ББ

7000, Битола

Тел: + 389 71  796 247  Драги

+389 75 566 566   Цветанка

e-mail:  info@hemolog.org