Публикации

Вежби за лицата со Хемофилија

Хемофилија во Слики

Леток за самоапликација

Тинејџерки-Водич за Коагулопатите

Хемолог за коагулопатите